Dit domein is te koop voor €499,- Neem contact op met info@iseodesign.com

Voorwaarden Gratis webwinkel

Gebruikersvoorwaarden Verkopen via een gratis webwinkel op Marktsite.nl

Hieronder treft u de "gebruikersvoorwaarden verkopen met uw gratis webwinkel op marktsite.nl aan.
Wij verzoeken u deze zorgvuldig door te lezen. Door een gratis webwinkel te openen op marktsite.nl, geeft u aan deze gebruikersvoorwaarden inclusief alle bijlagen te accepteren en na te leven.

 • Artikel 1 – Definities
 • Artikel 2 - Verkoopaccount
 • Artikel 3 - Aanbod
 • Artikel 4 - Bestelling en levering
 • Artikel 5 – Klantrelatie
 • Artikel 6 - Betalingen
 • Artikel 7 - Diensten marktsite.nl Gratis webwinkel
 • Artikel 8 - E-mail communicatie tussen de Zakelijke Verkoper en de Klant
 • Artikel 9 - Gebruik Content
 • Artikel 10 - Privacy
 • Artikel 11 - Garanties en verplichtingen
 • Artikel 12 - Intellectuele eigendomsrechten
 • Artikel 13 - Beëindiging marktsite.nl Gratis webwinkel
 • Artikel 14 - Gevolgen beëindiging marktsite.nl Gratis webwinkel
 • Artikel 15 - Aansprakelijkheid
 • Artikel 16 - Diversen
 • Artikel 17 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter
 • bijlage 1 Algemene verkoopvoorwaarden verkopen via marktsite.nl Gratis webwinkel
 • bijlage 2 Servicelevels

Artikel 1 – Definities

Marktsite.nl: gevestigd te Purmerend  BTW nummer: NL146372761B01, KvK nr 53823265.

Omgeving: Marktsite.nl

Platform: de omgeving waarop derde partijen hun producten, vallend binnen door marktsite.nl aangewezen productcategorieën, aan Gebruikers kunnen aanbieden.

Gebruiker: iedere bezoeker van de Omgeving.

Gebruikersvoorwaarden: deze gebruikersvoorwaarden zakelijke verkopen via marktsite.nl, inclusief alle bijlagen en de informatie zoals opgenomen op de Website voor Verkopers.

Verkoper(s): iedere rechtspersoon die is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Nederland of bij het handelsregister in België en over een btw-nummer beschikt, een Gratis webwinkele heeft aangemaakt, deze Gebruikersvoorwaarden heeft aanvaard en door Marktsite.nl als verkoper is geaccepteerd.

Verkoopaccount: het door de Zakelijke Verkoper op Marktsie.nl aangemaakte account.

Artikelen: alle producten waarvan Marktsite.nl kenbaar heeft gemaakt dat deze door Verkopers mogen worden aangeboden op Marktsite.nl.

Klant: een Gebruiker van op Marktsite.nl die overgaat tot de aanschaf van een Artikel via op Marktsite.nl.

Koopovereenkomst: de overeenkomst die tot stand komt tussen de Verkoper en een Klant vanwege de aanschaf door de Klant van een Artikel bij de Verkoper via Marktsite.nl.

Content: (een deel van) de specificaties van Artikelen op Marktsite.nl, welke specificaties en Artikelen door Marktsite.nl te allen tijde kunnen worden aangepast, bestaand uit onder meer tekst, afbeeldingen en technische specificaties, die Marktsite.nl ten behoeve van de Verkopers ter beschikking stelt.

Marktsite.nl Merken: de Marktsite.nl woord- en beeldmerken, alsmede overige onderscheidingstekens.

Vergoeding: de door Marktsite.nl aan de Verkoper in rekening gebrachte commissie over de Verkoopprijs, bestaand uit een vaste en een variabele component, zoals uiteengezet op de open een gratis webshop pagina.

Verkoopprijs: prijs inclusief verzendkosten, inclusief een eventuele verwijderingsbijdrage en/of andere heffingen van overheidswege opgelegd, inclusief btw en inclusief de servicebijdrage.

Artikel 2 - Verkoopaccount

 1. Iedere Verkoper dient een Gratis webwinkel aan te maken, alvorens hij Artikelen kan aanbieden en verkopen via Marktsite.nl.
 2. Aanmelding als Verkoper houdt aanvaarding in van de Gebruikersvoorwaarden en van de verplichting de Gebruikersvoorwaarden na te leven.
 3. Om als Verkoper te kunnen handelen dient de Verkoper:
  1. te beschikken over een inschrijving bij de Kamer van Koophandel ;
  2. te beschikken over een BTW-nummer;
  3. te beschikken over een account bij Marktsite.nl;
  4. een Gratis webwinkel te hebben aangemaakt op Marktsite.nl;
  5. te bevestigen dat de Gebruikersvoorwaarden zijn aanvaard;
  6. te beschikken over een Nederlandse betaalrekening;
  7. te beschikken over een Nederlands postadres.
 4. De Verkoper is vanaf het aanmaken van een gratis webwinkel gerechtigd Artikelen aan te bieden op Marktsite.nl in overeenstemming met de Gebruikersvoorwaarden.
 5. De Verkoper kan per Gratis webwinkel slechts deelnemen met een (1) merk/handelsnaam. Indien de Verkoper onder meerdere merken/handelsnamen Artikelen wenst aan te bieden via het Platform, dan dient de Verkoper meerdere Gratis Webwinkels aan te maken.
 6. De Verkoper is te allen tijde volledig verantwoordelijk voor het gebruik van de Gratis webwinkel wordt gemaakt en voor degenen die toegang verkrijgen tot de Gratis webwinkel.Marktsite.nl is te allen tijde bevoegd om om haar moverende redenen het gebruik van de Gratis webwinkel door de Verkoper op te schorten.
 7. Indien de Verkoper niet voldoet aan enige betalingsverplichting jegens Marktsite.nl, al dan niet uit hoofde van deze Gebruikersvoorwaarden, is Marktsite.nl gerechtigd het gebruik de Gratis webwinkel door de Verkoper op te schorten, totdat aan deze betalingsverplichting is voldaan.
 8. De Verkoper is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens in zijn Gratis webwinkel.

Artikel 3 - Aanbod

 1. De Verkoper kan alleen nieuwe artikelen aanbieden. De Artikelen dienen te voldoen aan de voorwaarden zoals opgenomen op de open een gratis webshop pagina.
 2. Marktsite.nl is als enige gerechtigd te bepalen welke productcategorieën en/of subcategorieën, op het Platform mogen worden aangeboden en/of aan het Platform kunnen worden toegevoegd, alsmede vanaf welk tijdstip zulks mogelijk wordt. Tevens is Marktsite.nl gerechtigd om productcategorieën en/of subcategorieën van het aanbod op het Platform te verwijderen, zonder dat de Verkoper enig recht geldend kan maken op Marktsite.nl als gevolg daarvan. Marktsite.nl behoudt zich het recht voor om bepaalde Artikelen uit te sluiten van de productcategorieën en/of subcategorieën.
 3. Het staat  Marktsite.nl vrij om de Verkoper niet langer toe te staan bepaalde Artikelen op Marktsite.nl aan te bieden. De Verkoper zal het aanbod van het betreffende Artikel met onmiddellijke ingang staken en gestaakt houden op verzoek van  Marktsite.nl. Mocht het Product desondanks nog worden aangeboden op Marktsite.nl, dan is  Marktsite.nl gerechtigd zelf het aanbod van het desbetreffende Artikel te verwijderen.
 4. Marktsite.nl is gerechtigd om het aanbod of bepaalde door de Verkoper vermelde informatie met betrekking tot het aanbod niet op de site op te nemen of van de site te verwijderen indien dit naar oordeel van Marktsite.nl niet juist of misleidend is, dan wel in strijd met deze voorwaarden wordt gedaan of naar oordeel van  Marktsite.nl schadelijk kan zijn voor de goede naam van  Marktsite.nl, het Platform of derden.

Artikel 4 - Bestelling en levering

 1. Een Gebruiker kan via het normale bestelproces bij  Marktsite.nl een bestelling plaatsen voor een door de Verkoper aangeboden Artikel.
 2. Een bestelling voor een door de Verkoper aangeboden Artikel zal vervolgens worden verwerkt in overeenstemming met de open een gratis webshop pagina.
 3. Indien de Verkoper een bestelling ontvangt via  Marktsite.nl is de  Verkoper niet gerechtigd om de bestelling af te wikkelen buiten de procedure zoals beschreven op de open een gratis webshop pagina.
 4. De Verkoper zal voor het verzenden van de bestelling gebruik maken van de pakbon die daartoe door Marktsite.nl digitaal aan de Verkoper ter beschikking wordt gesteld. De Zakelijke Verkoper zal deze pakbon uitprinten en hier geen wijzigingen in aanbrengen.
 5. De Verkoper erkent dat via Marktsite.nl alleen bestellingen vanuit Nederland of België met een Nederlands of Belgisch bezorgadres kunnen worden geaccepteerd.

Artikel 5 – Klantrelatie

 1. Indien een Klant van Marktsitnl overgaat tot de aanschaf van een door de Verkoper aangeboden Artikel, komt een Koopovereenkomst tot stand tussen de  Verkoper en de Klant. De Verkoper is verplicht jegens de Klant de algemene voorwaarden te hanteren algemene voorwaarden kopen bij markstite verkopers.
 2. De Verkoper erkent dat Marktsite.nl geen partij bij deze Koopovereenkomst is en/of wordt. Klanten zullen echter de "Algemene voorwaarden" moeten accepteren alvorens Klanten over kunnen gaan tot het sluiten van een Koopovereenkomst met de Verkoper via Marktsite.nl. Deze voorwaarden gelden tussen Marktsite Verkoper en de Klant en zien op de door Marktsite.nl te leveren dienst, en de gebruikmaking daarvan door de Klant. Marktsite.nl is gerechtigd de "Algemene voorwaarden" van tijd tot tijd te wijzigen.
 3. De Verkoper is voor eigen rekening en risico verantwoordelijk voor het op de juiste manier nakomen van de Koopovereenkomst. De Verkoper erkent dat in overeenstemming met het bepaalde in deze Gebruikersvoorwaarden en de Algemene Voorwaarden , de Klant zich kan wenden tot Marktsite.nl. De Verkoper zal Marktsite.nl vrijwaren tegen enige claim die een Klant instelt jegens Marktsite.nl, als gevolg van of samenhangend met het sluiten en/of de uitvoering van de Koopovereenkomst.
 4. De Verkoper erkent dat Marktsite.nl zgn. ’service levels’, hanteert en dat Marktsite.nl zich het recht voorbehoud om het de te blokkeren indien de Zakelijke Verkoper niet aan deze service levels voldoet. Marktsite.nl behoudt zich het recht voor de service levels te wijzigen.
 5. De zogenaamde ‘aftersales’, waaronder maar niet beperkt tot klantenservice, garantie en afwikkeling retourzendingen, is volledig voor rekening en risico van de Zakelijke Verkoper. De Zakelijke Verkoper garandeert dat door haar ontvangen vragen van Klanten binnen vierentwintig (24) uur worden beantwoord.
 6. De Zakelijke Verkoper erkent en accepteert dat Klanten deelnemen aan een evaluatiesysteem, op basis waarvan de Zakelijke Verkoper een zogenaamde ‘rating’ verkrijgt en tevens reviews over Artikelen en/of Zakelijke Verkoper kan schrijven en op Marktsite.nl kan (laten) plaatsen. Marktsite.nl heeft geen invloed op deze reviews en zal deze niet censureren, met uitzondering van teksten die, in strijd zijn met wet of regelgeving, de openbare orde en/of de goede zeden. Dergelijk teksten zullen door Marktsite.nl worden verwijderd zodra zij daar kennis van draagt.
 7. De Zakelijke Verkoper is verplicht zijn aanbod alsmede de uitvoering van de Koopovereenkomst in overeenstemming te laten zijn met van toepassing zijnde wet- en regelgeving en de Algemene voorwaarden kopen bij Marktsite Verkopers (van Marktsite.nl, zoals van tijd tot tijd gewijzigd). De Zakelijke Verkoper is niet gerechtigd hiervan af te wijken, of de verkoop met een Klant buiten Marktsite.nl om te (her)sluiten.
 8. Marktsite.nl stuurt Klanten nadat de Koopovereenkomst tot stand is gekomen een bevestiging per email. Voor het overige verloopt het contact met de klant door de Marktsite Verkopers.
 9. De Zakelijke Verkoper machtigt Marktsite.nl hierdoor onherroepelijk om namens en voor rekening en risico van de Zakelijke Verkoper met de Klant rechtstreeks te communiceren zonder dat marktsite.nl partij wordt bij de Koopovereenkomst.

Artikel 6 - Betalingen

 1. De Verkoper betaalt aan Marktsite.nl per via het Platform verkocht Artikel, tenzij het desbetreffende Artikel binnen veertien (14) dagen conform de algemene voorwaarden opgenomen door de Klant is geretourneerd als gevolg van de annulering van de Koopovereenkomst, een Vergoeding 
 2. De Zakelijke Verkoper erkent dat Marktsite.nl gerechtigd is de hoogte van de Vergoeding voor iedere subcategorie en/of productcategorie eenzijdig aan te passen. De Verkoper wordt hier zeven (7) dagen voorafgaand aan de ingang over geïnformeerd.
 3. Marktsite.nl zal het Platform zodanig inrichten dat Klanten aan Marktsite.nl betalen. Marktsite.nl zal de betalingen van de Klanten incasseren. De Verkoper verleent hierdoor aan Marktsite.nl het onherroepelijk recht om in naam van Marktsite.nl en met uitsluiting van de Verkoper de incassorechten uit te oefenen die voortvloeien uit de Koopovereenkomsten.
 4. De Verkoper is niet gerechtigd om rechtstreeks door de Klant aan hem gedane betalingen te accepteren. De Verkoper zal in dat geval het ontvangen bedrag aan de Klant restitueren en de Klanten er op wijzen dat betaling uitsluitend aan Marktsite.nl kan plaatsvinden. De Verkoper accepteert hierdoor dat een betaling door een Klant aan Marktsite.nl de Klant bevrijdt van zijn verplichting tot betaling aan de Verkoper.
 5. De totaal prijs, hetgeen betekent: prijs inclusief BTW, verzendkosten en voor zover van toepassing verwijderingsbijdrage en alle andere voorkomende eventueel van overheidswege opgelegde bedragen die de Klant in rekening worden gebracht (hierna: “Totaalprijs”) van ieder product dat door Verkoper wordt aangeboden op Marktsite.nl, dient gelijk te zijn aan de Totaalprijs waarvoor Verkoper het desbetreffende product op haar eigen website aanbiedt. Indien de Klant kan aantonen dat de Totaalprijs van een product ten tijde van zijn aanschaf via het Platform hoger ligt dan de Totaalprijs die Verkoper op zijn eigen website in rekening brengt, zalMarktsite.nl de Klant dit verschil betalen aangevuld met een coulancevergoeding van maximaal vijf euro (€5,--). Marktsite.nl is gerechtigd dit bedrag (Totaalprijsverschil + coulance vergoeding), op Verkoper te verhalen. Verkoper zal een zodanig bedrag binnen achtentwintig (28) dagen na een verzoek daartoe van Marktsite.nl aan Marktsite.nl betalen.
 6. Indien een Koopovereenkomst binnen de termijn als genoemd in de algemene voorwaarden opgenomen in bijlage 1 wordt ontbonden, dan zal Marktsite.nl de betaling rechtstreeks aan de Klant retourneren, binnen de termijn zoals gesteld in deze algemene voorwaarden. Wordt een Koopovereenkomst na deze termijn ontbonden, dan dient Klant zich rechtstreeks tot de Verkoper te wenden teneinde een betaling geretourneerd te krijgen. Marktsite.nl is hierin geen partij en is niet betrokken bij het al dan niet restitueren van het door de Klant betaalde bedrag en/of omruilen van het desbetreffende Artikel. Marktsite.nl is niet gehouden enig bedrag, aan de Verkoper te vergoeden vanwege een Koopovereenkomst die na deze termijn wordt ontbonden en Marktsite.nl is gerechtigd de commissie te behouden.

Artikel 7 - Diensten Marktsite.nl

 1. De Verkoper kan in aanmerking komen voor de betaling van een bepaald bedrag door Marktsite.nl onder de garantieregeling ter tegemoetkoming in de schade van de Verkoper in geval de Klant zijn betalingsverplichting niet nakomt. Het is uitsluitend ter beoordeling van Marktsite.nl of een  Verkoper ter zake van een bepaalde bestelling in aanmerking komt voor de garantieregeling en wat het maximum garantiebedrag is waarop de Verkoper in dat geval aanspraak zal kunnen maken. Indien de Verkoper niet in aanmerking komt voor de garantieregeling accepteert de Verkoper het betalingsrisico ter zake van het bedrag dat niet door de eventuele garantieregeling wordt gedekt en is Marktsite.nl jegens de Verkoper nimmer aansprakelijk voor betaling daarvan.
 2. De door Marktsite.nl ontvangen betalingen worden door Marktsite.nl, na aftrek van de Vergoeding zoals bepaald in artikel 6.1 van deze Gebruikersvoorwaarden, op het door de Verkoper opgegeven rekeningnummer gestort. De door Marktsite.nl ontvangen betalingen van de Klanten worden in beginsel door Marktsite.nl circa eenentwintig (21) dagen vastgehouden. Uitbetaling van de ontvangen betalingen geschiedt door Marktsite.nl in beginsel dagelijks, nadat voornoemde termijn is verlopen. Marktsite.nl maakt voor deze betalingen een factuur op. Na afloop van de in dit artikellid genoemde reserveringstermijn van circa eenentwintig (21) dagen, wordt de desbetreffende van de Klant ontvangen betaling op het eerst volgende betaalmoment aan de Verkoper overgemaakt.

Artikel 8 – E-mail communicatie tussen de Verkoper en de Klant

 1. Marktsite.nl heeft ten behoeve van de communicatie tussen de Verkoper en de Klant (waaronder de after sales verplichtingen zoals genoemd in artikel 5.6) een e-mail applicatie gebouwd, die het zowel voor de Verkoper als voor de Klant mogelijk maakt om via e-mail met elkaar in contact te treden via hun respectievelijke accounts. Dit laat het recht van de Klant om telefonisch met de Zakelijke Verkoper contact op te nemen onverlet.
 2. Alle communicatie die via deze e-mail applicatie verloopt wordt door Marktsite.nl op haar servers opgeslagen en kan door Marktsite.nl worden ingezien en gebruikt om:
  - de  Verkoper en/of de Klant in geval van vragen en/of problemen te ondersteunen;
  - te beoordelen of de Verkoper aan het gestelde in bijlage 2 (SLA) en artikel 10.2 van deze Gebruiksvoorwaarden voldoet; en
  - procesverbeteringen te analyseren.
 3. De Verkoper stemt hierbij expliciet in en geeft Marktsite.nl toestemming om de communicatie die via deze e-mail applicatie plaatsvindt op te slaan, in te zien en te gebruiken overeenkomstig het bepaalde in lid 2 van dit artikel.
 4. De communicatie die via deze e-mail applicatie plaatsvindt zal door Marktsite.nl maximaal 2 jaar worden bewaard.

Artikel 9 – Gebruik Content

 1. Indien de Verkoper Artikelen aanbiedt via Marktsite.nl die in het productaanbod, de zgn. catalogus, van Marktsite.nl zijn opgenomen, dan wordt bij het aanbod van het desbetreffende Artikel van de Verkoper op Marktsite.nl, voor zover Marktsite.nl daarover beschikt, door Marktsite.nl een afbeelding tezamen met bijbehorende informatie getoond.
 2. De Verkoper verkrijgt slechts het niet-exclusieve niet-overdraagbare recht de Content te gebruiken conform deze Gebruikersvoorwaarden en uitsluitend ten behoeve van de verkoop via Marktsite.nl. De Verkoper zal daarbij telkens alle mogelijke van tijd tot tijd gegeven aanwijzingen van Marktsite.nl direct opvolgen. De Verkoper zal geen wijzigingen aanbrengen in de Content en zal dit gebruik nimmer op een misleidende dan wel voor Marktsite.nl enigszins schadelijke wijze (laten) uitoefenen.
 3. Indien de Verkoper Artikelen wil aanbieden op Marktsite.nl, waarover Marktsite.nl geen informatie beschikbaar heeft, dan dient de Zakelijke Verkoper Marktsite.nl van de vereiste (product)informatie te voorzien. Deze (product) informatie dient te voldoen aan de door Marktsite.nl in dit artikel 9 gestelde content eisen, welke eisen van tijd tot tijd door Marktsite.nl kunnen worden gewijzigd.
 4. De Verkoper garandeert dat:
  a. de Artikelomschrijvingen geen verwijzingen naar kortingen, garantieregelingen, "verkoopkreten" of andere producten bevatten;
  b. de Artikelomschrijvingen geen URL’s bevatten naar eigen of andere websites;
  c. de images, die via een URL worden aangeleverd, geen kortingslabels, watermerken, bedrijfsnamen en/of bedrijfslogo’s bevatten;
  d. de verstrekte (product) informatie geen inbreuk maakt op de rechten van derden waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, intellectuele eigendomsrechten (bijv. merkrechten en auteursrechten);
  e. de door hem aangeleverde (product) informatie in de Nederlandse taal is gesteld.
 5. De Verkoper verleent hierbij aan Marktsite.nl een niet- exclusieve, overdraagbare licentie om de van Verkoper verkregen (product) informatie onbeperkt, wereldwijd en voor altijd te gebruiken, te verveelvoudigen en openbaar te maken, in alle media, nu bekend of nog te ontwikkelen in de toekomst. De Verkoper garandeert dat zij bevoegd is deze licentie (eventueel reeds nu voor alsdan) te verstrekken.
 6. Marktsite.nl is te allen tijde gerechtigd aangeleverde (product) informatie te verwijderen, te wijzigen of aan te passen.
 7. Marktsite.nl is niet verplicht gebruik te maken van door Verkoper aangeleverde (product) informatie of deze (product) informatie te tonen op Marktsite.nl.
 8. De Verkoper dient de (product) informatie aan Marktsite.nl aan te leveren volgens de voorwaarden zoals opgenomen op de open een gratis webshop pagina.
 9. De Zakelijke Verkoper vrijwaart Marktsite.nl volledig voor alle schade en/of kosten van wat voor aard dan ook die voortvloeien uit de niet-nakoming van één of meerdere verplichtingen van dit artikel 9.

Artikel 10 - Privacy

 1. Marktsite.nl verstrekt aan de Verkoper enkel en alleen de persoonsgegevens van de Klanten (hierna: Klantgegevens") voor zover deze Klantgegevens noodzakelijk zijn voor de Zakelijke Verkoper om uitvoering te geven aan de Koopovereenkomst, waaronder begrepen de zgn. after sales-verplichtingen. Het betreft in ieder geval naam, adres en woonplaats (hierna: "NAW gegevens") en het telefoonnummer indien er een bezorgafspraak gemaakt moet worden.
 2. De Verkoper garandeert dat zij de Klanten enkel en alleen zal benaderen in verband met het uitvoeren van de Koopovereenkomst en de verplichtingen voortvloeiend uit de Koopovereenkomst en zij deze Klantgegevens nimmer commercieel zal exploiteren of gebruiken. De  Verkoper zal de Klantgegevens enkel en alleen gebruiken en (laten) opnemen in een van haar gegevensbestanden ter uitvoering van haar verplichtingen als hiervoor genoemd en om te voldoen aan haar boekhoudverplichting. Ook na beëindiging van het Verkoopaccount is de Verkoper niet gerechtigd Klantgegevens commercieel te exploiteren of gebruiken. Bij overtreding van het bepaalde in dit artikel is de Verkoper aansprakelijk voor alle door Marktsite.nl geleden schade.
 3. De Verkoper zal alle Klantgegevens behandelen in overeenstemming met alle toepasselijke wet- en regelgeving (waaronder maar niet beperkt tot de Wet bescherming persoonsgegevens).
 4. Marktsite.nl staat niet in voor de juistheid van de (door Klanten aangeleverde) (persoons)gegevens.

Artikel 11 - Garanties en verplichtingen

 1. De Verkoper verklaart en garandeert dat zij gerechtigd is deze Gebruiksvoorwaarden alsmede de retour voowaarden en garantie te aanvaarden, na te leven en de rechten te verlenen die zij hierbij verleent.
 2. De Verkoper garandeert dat:
  • uitsluitend Artikelen worden aangeboden die bij de Verkoper op voorraad liggen;
  • achtennegentig procent (98%) van de Artikelen te allen tijde worden geleverd binnen de door de vermelde levertijd op Marktsite.nl, tenzij de Verkoper met de Klant een andere levertijd is overeengekomen;
  • alleen Artikelen zullen worden aangeboden in de productcategorieën die door Marktsite.nl zijn opengesteld;
  • de door haar aangeboden Artikelen haar eigendom zijn, de Artikelen en het aanbod niet misleidend of anderszins in strijd is met toepasselijke wet- of regelgeving, dat zij bevoegd is om deze Artikelen ten verkoop aan te bieden op het Platform en te vervreemden en dat de aangeboden Artikelen steeds de oorspronkelijke Artikelen zijn en het geen namaakartikelen betreft;
  • het aanbod op het Platform zal voldoen aan de Nederlandse en Belgische wet- en regelgeving;
  • de Artikelen naar behoren functioneren en geen gebrek vertonen;
  • de door haar aangeboden Artikelen en de door haar verstrekte (product) informatie geen inbreuk maakt op enige rechten(zoals, maar niet beperkt tot, rechten van intellectuele eigendom);
  • het handelen van de Verkoper en/of Artikelen van de  Verkoper de reputatie en/of het imago van Marktsite.nl of de Omgeving niet zullen schaden;
  • door haar gehandeld wordt in overeenstemming met de Algemene Voorwaarden , alsmede alle toepasselijke wet- en regelgeving;
  • zij te allen tijde in overeenstemming handelt met de richtlijnen en instructies van Marktsite.nl ter zake van de installatie en het gebruik van het Platform.
 3. De Verkoper zal Marktsite.nl vrijwaren tegen alle schade van claims tegen Marktsite.nl als gevolg van het niet voldoen aan de garanties van dit artikel.
 4. Het is de Verkoper niet toegestaan reclame-uitingen mee te zenden bij de levering van Artikelen aan de Klanten, dan wel anderszins commerciële uitingen bij de Klanten te bezorgen.

Artikel 12 - Intellectuele eigendomsrechten

 1. Marktsite.nl verkrijgt het niet-exclusieve niet-overdraagbare recht het beeld- en woordmerk van de Verkoper te gebruiken zolang de Verkoper Artikelen aanbiedt op Marktsite.nl alsmede in communicatie- en reclame-uitingen in alle media ten behoeve van (het aanbod van) Marktsite.nl.
 2. De Verkoper erkent dat alle (intellectuele eigendom) rechten betreffende de Omgeving, de vormgeving, de Content en alle Marktsite.nl Merken en logo's eigendom zijn en blijven van Marktsite.nl en op geen enkele wijze door de Verkoper zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Marktsite.nl mogen worden gebruikt. De  Verkoper zal altijd de intellectuele eigendomsrechten en alle overige rechten van exclusieve aard van Marktsite.nl en derden volledig respecteren.
 3. De Verkoper zal in geen enkel geval in eigen naam, een merk- of domeinnaamregistratie bevattende het element "Markt", "Marktsite.nl" en/of een daarop lijkend element of logo deponeren en/of registreren. Voor ieder gebruik van Marktsite.nl Merken en/of logo’s door de  Verkoper dient voorafgaand schriftelijk goedkeuring te worden verkregen van Marktsite.nl.

Artikel 13 - Beëindiging Marktsite.nl Gratis Webshop Verkopersschap

 1. Marktsite.nl is te allen tijde gerechtigd om, om zonder opgaaf van reden een Verkoper geen gratis webshop te verlenen, aanvullende eisen te stellen voor het verlenen van een Verkoopaccount, een reeds aangemaakt Verkoopaccount te blokkeren of het Verkopersschap met onmiddellijke ingang te beëindigen. Dit zal bijvoorbeeld het geval zijn als Marktsite.nl vermoedt dat in strijd wordt gehandeld met één of meer van de toepasselijke voorwaarden, er sprake is van fraude, het gebruik van het Verkoopaccount de goede werking van de Omgeving van Marktsite.nl verstoort of naar oordeel van Marktsite.nl schadelijk kan zijn voor de goede naam van Marktsite.nl of derden.
 2. Marktsite.nl is tevens te allen tijde gerechtigd om de functionaliteiten voor het Zakelijke Verkopersschap niet langer ter beschikking te stellen.

Artikel 14 - Gevolgen beëindiging Marktsite.nl Gratis Webshop-verkopersschap

 1. Indien het Verkopersschap, om welke reden dan ook, is beëindigd:
  1. wordt het Verkoopaccount geblokkeerd;
  2. is de Verkoper niet langer gerechtigd om de Content, de Artikelen en de Marktsite.nl merken (voor zover dat recht al bestond) te gebruiken.
 2. De Verkoper kan geen aanspraak maken op enige vergoeding door Marktsite.nl in verband met de beëindiging van het Verkopersschap door Marktsite.nl en de Verkoper doet hierbij afstand van enig recht op enige (schade)vergoeding.

Artikel 15 – Aansprakelijkheid

 1. De Verkoper is volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor het gebruik van de gratis webshop.
 2. De Verkoper vrijwaart Marktsite.nl volledig voor alle schade en/of kosten van wat voor aard dan ook die voortvloeien uit de niet-nakoming van één of meerdere verplichtingen uit deze Gebruikersvoorwaarden.
 3. De Verkoper verplicht zich bij zijn activiteiten onder deze overeenkomst al de van toepassing zijnde privacywet- en -regelgeving, zoals de Wet Bescherming Persoonsgegevens, volledig na te leven en vrijwaart Marktsite.nl voor alle schade en/of kosten van wat vooraard dienaangaande.
 4. Tenzij er sprake is van opzet en/of grove schuld van Marktsite.nl, is Marktsite.nl op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade en/of kosten van wat voor aard dan ook van de –Verkoper in verband met het gebruik van het Platform, het Verkoopaccount, de Content en/of de Artikelen, zoals – maar niet beperkt tot - schade en kosten ten gevolge van het niet behoorlijk functioneren van het Platform, technische storingen, onjuiste Contentinformatie etc.
 5. Ingeval de uitsluiting van aansprakelijkheid als bedoeld in artikel 15.4 door een daartoe bevoegde rechter geheel of gedeeltelijk nietig wordt verklaard, of wordt vernietigd, komen partijen hierbij reeds nu overeen dat Marktsite.nl in dat geval alleen aansprakelijk zal zijn voor de directe aantoonbaar geleden/ gemaakte schade/kosten (met uitsluiting van gevolg/indirecte schade/ kosten) en deze aansprakelijkheid voor deze directe schade/kosten in totaal nooit meer zal bedragen dan € 500,-- (zegge: vijfhonderd euro) per jaar.

Artikel 16 – Diversen

 1. De Verkoper zal zich nimmer voordoen als een agent of vertegenwoordiger van Marktsite.nl en zal in het bijzonder geen toezeggingen doen of verplichtingen aangaan voor of namens Marktsite.nl. De Verkoper vrijwaart Marktsite.nl volledig voor alle schade en/of kosten van wat voor aard dan ook die voortvloeien uit de niet-nakoming van dit artikel.
 2. De Verkoper is niet gerechtigd om (een deel van) zijn/haar Gratis webwinkel over te dragen aan een derde, tenzij Marktsite.nl hier voorafgaand haar schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.
 3. Marktsite.nl is te allen tijde gerechtigd om deze Gebruikersvoorwaarden te veranderen. De gewijzigde Gebruikersvoorwaarden zullen van kracht zijn vanaf het moment dat ze op Marktsite.nl zijn geplaatst. Indien een Verkoper daarna gebruik blijft maken van zijn Gratis Webwinkel, aanvaardt deze daarmee de toepasselijkheid van de gewijzigde Gebruikersvoorwaarden
  Het is daarom raadzaam om de Gebruikersvoorwaarden aadplegen alvorens gebruik wordt gemaakt van een Gratis Webwinkel. Ingeval de gewijzigde Gebruikersvoorwaarden  voor de  Verkoper niet acceptabel zijn, is de Zakelijke Verkoper gerechtigd het Zakelijke Verkopersschap te beëindigen.
  1. Indien enige bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden in strijd mocht zijn met toepasselijk recht, zal deze bepaling zodanig worden gewijzigd dat zij in overeenstemming met het toepasselijk recht zal zijn, zoveel als mogelijk met inachtneming van de strekking van de desbetreffende bepaling.
  2. De Zakelijke Verkoper stemt er mee in dat Marktsite.nl haar van tijd tot tijd per e-mail informeert op het bij Marktsite.nl bekende email adres over het gebruik en de mogelijkheden van Marktsite.nl  en/of Verkoopaccount, zoals maar niet beperkt tot de werking en (eventuele nieuwe) (toepassings)mogelijkheden van Marktsite.nl en/of het Verkoopaccount(zgn. servicemails).

  Artikel 17 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter

  De  Verkopersvoorwaarden en het Verkopersschap worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht en geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter te Utrecht.

   

  Bijlage 1: Algemene verkoopvoorwaarden verkopen via Marktsite.nl

  Inhoudsopgave:

  • Artikel 1 - Definities
  • Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer
  • Artikel 3 - Toepasselijkheid
  • Artikel 4 - Het aanbod
  • Artikel 5 - De overeenkomst
  • Artikel 6 - Herroepingsrecht
  • Artikel 7 - Verplichtingen van de Koper tijdens de bedenktijd
  • Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de Koper en kosten daarvan
  • Artikel 9 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping
  • Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht
  • Artikel 11 - De prijs
  • Artikel 12 - Nakoming en extra garantie
  • Artikel 13 - Levering en uitvoering
  • Artikel 14 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
  • Artikel 15 - Betaling
  • Artikel 16 - Klachtenregeling
  • Artikel 17 - Geschillen
  • Artikel 18 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

   

  Artikel 1 - Definities

  In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

  1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de Koper producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de Ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de Ondernemer;
  2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de Koper gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
  3. Marktsite.nl: gevestigd te Purmerend, de aanbieder van Marktsite.nl;
  4. Dag: kalenderdag;
  5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
  6. Duurovereenkomst: een Overeenkomst op afstand die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
  7. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel - waaronder ook begrepen e-mail - dat de Koper of Ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
  8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de Koper om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
  9. Koper: de natuurlijke of rechtspersoon die een Overeenkomst op afstand aangaat met de Ondernemer.
  10. Ondernemer: de rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan Kopers aanbiedt via het Platform;
  11. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de Ondernemer en de Koper wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
  12. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping;
  13. Platform: het platform van Marktsite.nl waarop Ondernemer zijn producten aanbiedt aan Kopers;
  14. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat Koper en Ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

   

  Artikel 2 - Identiteit van de Ondernemer

  [Naam ondernemer] (statutaire naam, eventueel aangevuld met handelsnaam);

  [Vestigingsadres]

  [Bezoekadres, indien dit afwijkt van het vestigingsadres];

  Telefoonnummer: [en tijdstip(pen) waarop de ondernemer telefonisch te bereiken is]

  E-mailadres: [of ander aan de Koper aangeboden elektronisch communicatiemiddel met dezelfde functionaliteit als e-mail]

  KvK-nummer:

  Btw-identificatienummer: >

  Indien de activiteit van de Ondernemer is onderworpen aan een relevant vergunningstelsel: degegevens over de toezichthoudende autoriteit.

  Indien de Ondernemer een gereglementeerd beroep uitoefent:

  • de beroepsvereniging of -organisatie waarbij hij is aangesloten;
  • de beroepstitel, de plaats in de EU of de Europese Economische Ruimte waar deze is toegekend;
  • een verwijzing naar de beroepsregels die in Nederland van toepassing zijn en aanwijzingen waar en hoe deze beroepsregels toegankelijk zijn.

   

  Artikel 3 - Toepasselijkheid

  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de Ondernemer op Marktsite.nl en op elke via Marktsite.nl tot stand gekomen Overeenkomst op afstand tussen Ondernemer en Koper.
  2. De tekst van deze algemene voorwaarden zal langs elektronische weg aan de Koper ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de Koper op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de Overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de Koper langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
  3. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede lid van overeenkomstige toepassing en kan de Koper zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

   

  Artikel 4 - Het aanbod

  1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
  2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Koper mogelijk te maken. Als de Ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de Ondernemer niet.
  3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de Koper duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

   

  Artikel 5 - De overeenkomst

  1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 5, tot stand op het moment van aanvaarding door de Koper van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
  2. Indien de Koper het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, zal langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod worden bevestigd. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de Koper de overeenkomst ontbinden.
  3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de Ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de Koper elektronisch kan betalen, zal de Ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
  4. Koper dient de koopprijs te betalen aan Marktsite.nl, via een van de door Marktsite.nl aangeboden betalingsmethoden. Alleen indien aan Marktsite.nl wordt betaald heeft de Koper bevrijdend betaald.
  5. Marktsite.nl zal zich namens de Ondernemer - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de Koper aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de Ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
  6. De Ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product of digitale inhoud aan de Koper de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de Koper op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
   1. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de Koper van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
   2. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
   3. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand.
   4. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
   5. indien de Koper een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.

   

  Artikel 6 - Herroepingsrecht

   Bij producten:
  1. De Koper kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De Ondernemer mag de Koper vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
  2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de Koper, of een vooraf door de Koper aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
   1. als de Koper in eenzelfde bestelling meerdere producten bij de Ondernemer heeft besteld: de dag waarop de Koper, of een door hem aangewezen derde, het laatste product van de Ondernemer heeft ontvangen. Marktsite.nl mag namens de Ondernemer, mits de Koper hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over is geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
   2. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen afkomstig van de Ondernemer: de dag waarop de Koper, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel van de Ondernemer heeft ontvangen;
   3. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de Koper, of een door hem aangewezen derde, het eerste product van de Ondernemer heeft ontvangen.

   Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:
  3. De Koper kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De Ondernemer mag de Koper vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
  4. De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.

  5. Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:
  6. Indien de Ondernemer de Koper de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.
  7. Indien de Ondernemer de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de Koper heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de Koper die informatie heeft ontvangen.

   

  Artikel 7 - Verplichtingen van de Koper tijdens de bedenktijd

  1. Tijdens de bedenktijd zal de Koper zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de Koper het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
  2. De Koper is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
  3. De Koper is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de Ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

   

  Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de Koper en kosten daarvan

  1. Als de Koper gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de Ondernemer.
  2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de Koper het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de Ondernemer. Dit hoeft niet als de Ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De Koper heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
  3. De Koper zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de Ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
  4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de Koper.