Dit domein is te koop voor €499,- Neem contact op met info@iseodesign.com

Algemene voorwaarden kopen bij Marktsite verkopers

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op het de bestelling en de koop van producten bij Marktsite Verkopers via Marktsite.nl (hierna: Voorwaarden kopen bij Marktsite Verkopers). 
 2. Iedere Klant die een bestelling plaatst van een product dat door een Marktsite Verkoper, wordt aangeboden via Marktsite.nl, aanvaardt de toepasselijkheid van deze Voorwaarden kopen bij Marktsite Verkopers.
 3. Van het bepaalde in deze Voorwaarden kopen bij Marktsite Verkopers kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
 4. Deze Voorwaarden kopen bij Marktsite Verkopers zijn van toepassing op zowel kopers die als consumenten kunnen worden aangemerkt, als kopers die als zakelijke kopers kunnen worden aangemerkt.
 5. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden Marktsite.nl kopen bij andere Marktsite Verkopers en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Marktsite.nl worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van de door Marktsite.nl ingeschakelde tussenpersonen en andere derden, waaronder uitdrukkelijk begrepen de Marktsite Verkopers .
 6. Marktsite.nl heeft het recht deze Voorwaarden kopen bij Marktsite Verkopers van tijd tot tijd te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden zullen van toepassing zijn zodra deze op de site zijn gepubliceerd. Indien een koper nadien een bestelling plaatst voor een product zoals aangeboden door een Marktsite Verkoper, aanvaardt deze daarmee de toepasselijkheid van de gewijzigde Voorwaarden kopen bij Marktsite Verkopers. Het is daarom raadzaam om deze Voorwaarden kopen bij Marktsite Verkopers te raadplegen alvorens een bestelling voor een product van een Marktsite Verkoper wordt geplaatst.


Artikel 1 - Account


 1. De Klant dient tenminste aan de volgende eisen te voldoen:
  1. de Klant dient een account bij Marktsite.nl te hebben;
  2. de Klant is minimaal 18 jaar oud;
  3. de Klant is per e-mail bereikbaar.
 2. Marktsite.nl is ten allen tijde gerechtigd om bepaalde bestellingen voor artikelen van Marktsite Verkopers niet te verwerken dan wel daar voorwaarden aan te verbinden.
 3. De Klant is zelf verantwoordelijk voor het gebruik dat van zijn gebruikersnaam en wachtwoord wordt gemaakt. Marktsite.nl raadt de Klant dan ook aan om een uniek wachtwoord te gebruiken en dit wachtwoord zorgvuldig geheim te houden.
 4. De Klant is niet gerechtigd om anderen gebruik te laten maken van zijn account.
 5. De Klant verklaart in overeenstemming te handelen met de Voorwaarden kopen bijMarktsite Verkopers en alle toepasselijke wet- en regelgeving.
 6. De Klant is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens in het eigen account.


Artikel 2 - Aanbod derde partijen


 1. De Klant erkent dat de koopovereenkomst tot stand komt tussen Klant en Marktsite Verkoper (de derde partij die het product/ de producten via Marktsite.nl ter verkoop aanbiedt) en dat Marktsite.nl geen partij bij deze overeenkomst is en/of wordt. De overeenkomst komt tot stand indien en zodra de Marktsite Verkoperr de bestelling heeft geaccepteerd.
 2. Bij vragen en/of klachten over de door de Klant aangeschafte producten van Marktsite Verkopers, dient de Klant zich te allen tijde rechtstreeks te wenden tot de betreffende Marktsite Verkoper. De koper erkent dat hij/zij in deze gevallen geen beroep kan doen op Marktsite.nl en Marktsite.nl op geen enkele wijze aansprakelijk is, inclusief maar niet beperkt tot eventuele ondeugdelijkheid van het aangeschafte product.


Artikel 3 - Bestelling en levering


 1. Een Klant kan via het normale bestelproces bij Marktsite.nl een bestelling plaatsen voor een product dat door een Marktsite Verkoper wordt aangeboden.
 2. De Klant ontvangt van Marktsite.nl een factuur en van Marktsite Verkoper een pakbon.
 3. De eigendom van geleverde artikelen gaat pas over, indien de Klant al hetgeen de koper aan de Marktsite Verkoper ter zake van de betreffende bestelling verschuldigd is, heeft voldaan.


Artikel 4 - Vergoeding en betaling 1. De Klant is de koopprijs van het via Marktsite.nl bij de Marktsite Verkoper aangekochte product verschuldigd aan Marktsite.nl en is niet van zijn betalingsverplichting gekweten door rechtstreekse betaling aan de Marktsite Verkoper. Betaling door de Klant kan uitsluitend plaatsvinden aan Marktsite.nl.
 2. Indien de Klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door Marktsite.nl is gewezen op de te late betaling en Marktsite.nl de Klant een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag een vertragingsrente en/of administratiekosten verschuldigd, alsmede de incassokosten, onverminderd de bevoegdheid van Marktsite.nl om de daadwerkelijk gemaakte buitenrechtelijke incassokosten te vorderen.
 3. Het is Klant toegestaan Marktsite.nl cadeaubonnen en/of kortingcodes in te wisselen bij de aanschaf van producten van Marktsite Verkopers.
 4. Marktsite Verkoper heeft onherroepelijk het recht aan Marktsite.nl verleend om in naam van Marktsite.nl en met uitsluiting van de Marktsite Verkoper de incassorechten uit te oefenen die voortvloeien uit de koopovereenkomst tussen de Klant en de Marktsite Verkoper.
 5. Marktsite.nl zal vorderingen op de Klant behandelen conform zijn normale incassobeleid.


Artikel 5 - Bepalingen alleen geldend bij aanschaf bij Marktsite Verkoper(s) zijnde een rechtspersoon


 1. Indien een Klant een product aanschaft via Marktsite.nl bij een Marktsite Verkoper zijnde een rechtspersoon (zgn. zakelijke verkoper), dan:
  - verplicht de Klant zich de algemene verkoopvoorwaarden zakelijke verkopen via Marktsite.nl van de desbetreffende Marktsite Verkoper(s) waarvan hij een of meerdere producten via marktsite.nl afneemt, te lezen en te accepteren;
  - Zal een bestelling voor een product vervolgens worden verwerkt in overeenstemming met het bepaalde in de gebruikersvoorwaarden verkopen met uw gratis webwinkel via Marktsite.nl van de desbetreffende Marktsite Verkoper;
  - Is de Klant gerechtigd om een bestelling binnen de door de Marktsite Verkoper in haar algemene verkoopvoorwaarden zakelijke verkopen via Marktsite.nl gestelde termijn te retourneren ('herroepingsrecht'), met in achtneming van het gestelde in artikel 8.2 van deze Algemene voorwaarden, onder de voorwaarden zoals deze in de desbetreffende algemene verkoopvoorwaarden zakelijke verkopen via Marktsite.nl van Marktsite Verkoper zijn opgenomen.
 2. Ter bevordering van de afhandeling van een retourzending zal de klant Marktsite.nl, voorafgaand aan de retourzending en binnen de termijn zoals gesteld in de voorwaarden van de desbetreffende Marktsite Verkoper, van de retourzending op de hoogte te stellen door gebruikmaking van de retourknop naast het artikel in zijn bestelstatus. De Klant spant zich in het artikel binnen 24 uur nadat de Klant de retourzending heeft gemeld bij Marktsite.nl, aan de betreffende Marktsite Verkoper te retourneren.
 3. Indien de Klant op voorgeschreven wijze van zijn herroepingsrecht gebruik heeft gemaakt, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening indien de Marktsite Verkoper heeft gemeld dat de Klant deze kosten moet dragen. Indien de Klant reeds een bedrag betaald heeft, zal Marktsite.nl dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de herroeping, terugbetalen. Tenzij de Marktsite Verkoper aanbiedt het product zelf af te halen mag Marktsite.nl wachten met terugbetalen tot de Marktsite Verkoper het product heeft ontvangen of tot de Klant heeft aangetoond dat hij het product heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerder valt.
 4. Indien een Marktsite Verkoper, zijnde een rechtspersoon een bestelling niet aanvaardt binnen twee (2) werkdagen, zal Marktsite.nl de Klant binnen acht (8) werkdagen nadat de Klant de bestelling heeft geplaatst, laten weten dat zijn bestelling niet is aanvaard en de eventueel door Marktsite.nl ter zake reeds ontvangen betaling retourneren


Artikel 6. Bepalingen alleen geldend bij aanschaf bij Marktsite Verkoper(s) zijnde een natuurlijk persoon


 1. Indien een Klant een product aanschaft via Marktsite.nl bij een Marktsite Verkoper zijnde een natuurlijk persoon (zgn. particuliere verkoper), dan heeft de Klant het recht om deze bestelling binnen 14 (veertien) dagen te retourneren ('herroepingsrecht'). Ter bevordering van de afhandeling van een retourzending zal de klant Marktsite.nl, voorafgaand aan de retourzending en binnen 14 (veertien) dagen, van de retourzending op de hoogte te stellen door gebruikmaking van de retourknop naast het artikel in zijn bestelstatus. De Klant spant zich in het artikel binnen 24 uur nadat de Klant de retourzending heeft gemeld bij Marktsite.nl, aan de desbetreffende Marktsite Verkoper te retourneren.
 2. Tijdens deze termijn van 14 (veertien) dagen zal de Klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de Marktsite Verkoper retourneren.
  Indien de Klant op voorgeschreven wijze van zijn herroepingsrecht heeft gebruik gemaakt, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
  Indien de Klant reeds een bedrag betaald heeft, zal Marktsite.nl dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.
 3. Indien een Marktsite Verkoper, zijnde een natuurlijk persoon een bestelling niet aanvaardt binnen zes (6) werkdagen, zal Marktsite.nl de Klant binnen acht (8) werkdagen nadat de Klant de bestelling heeft geplaatst laten weten dat zijn bestelling niet is aanvaard en de eventueel door Marktsite.nl ter zake reeds ontvangen betaling retourneren


Artikel 7 - Informatie en gebruik gegevens


 1. Klant zal zijn e-mail zorgvuldig in de gaten houden zodat Klant tijdig kennis kan nemen van door Marktsite.nl en/of de Marktsite Verkoper aan Klant verzonden informatie.
 2. Marktsite.nl is niet aansprakelijk voor het niet tijdig of niet duidelijk overkomen van informatie of voor kennelijke verschrijvingen, ongeacht van wie de informatie afkomstig is of aan wie deze informatie wordt verstrekt.
 3. Klant verklaart ermee bekend te zijn en ermee in te stemmen dat zijn NAW-gegevens en emailadres aan de Marktsite Verkoper worden verstrekt voor zover deze nodig zijn om uitvoering te geven aan de Koopovereenkomst/de bestelling. De Marktsite Verkoper is uitsluitend gerechtigd gebruik te maken van de gegevens van de Klant voor zover dit noodzakelijk is in het kader van het afhandelen en uitvoeren van de Koopovereenkomst/de bestelling.


Artikel 8. E-mail communicatie tussen de Klant en de Marktsite Verkoper


 1. Marktsite.nl heeft ten behoeve van de communicatie tussen de Klant en de Marktsite Verkoper (waaronder de after sales verplichtingen van de Marktsite Verkoper) een e-mail applicatie gebouwd, die het zowel voor de Klant als voor de Marktsite Verkoper mogelijk maakt om via e-mail met elkaar in contact te treden via hun respectievelijke accounts. Dit laat het recht van de Klant om telefonisch met de Andere Verkoper contact op te nemen onverlet.
 2. Alle communicatie die via deze e-mail applicatie verloopt wordt door Marktsite.nl op haar servers opgeslagen en kan door Marktsite.nl worden ingezien en gebruikt om:
  • de Klant en/of de Marktsite Verkoper in geval van vragen en/of problemen te ondersteunen;
  • te beoordelen of de Marktsite Verkoper aan de aan haar gestelde vereisten voldoet; en
  • procesverbeteringen te analyseren.
 3. De Klant stemt bij elke gebruikmaking van de e-mail applicatie in en geeft Marktsite.nl toestemming om de communicatie op te slaan, in te zien en te gebruiken overeenkomstig het bepaalde in lid 2 van dit artikel.
 4. De communicatie die via deze e-mail applicatie plaatsvindt zal door Marktsite.nl maximaal twee jaar worden bewaard.


Artikel 9. Diversen


 1. Marktsitel.nl is gerechtigd om bepaalde privileges te beperken, niet toe te kennen of in te trekken dan wel het gebruik van het account te blokkeren of de mogelijkheid om via Marktsite.nl artikelen van Marktsite Verkopers te bestellen, te ontzeggen of te beperken, afhankelijk van het handelsverleden van een Klant; dit uitsluitend ter beoordeling van Marktsite.nl.
 2. Wanneer door Marktsite.nl gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van de Voorwaarden kopen bij Marktsite Verkopers zijn toegestaan, laat dat onverlet zijn recht alsnog directe en strikte naleving van de Voorwaarden kopen bij Marktsite Verkopers te eisen.  De Klant kan nimmer enig recht doen gelden op grond van het feit dat Marktsite.nl de Voorwaarden kopen bij Marktsite Verkopers op enig moment soepel toepast.
 3. Indien een of meer van de bepalingen van de Voorwaarden Marktsite.nl kopen bij Marktsite Verkopers of van de procedureregels in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Marktsite.nl vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare bepaling, zo veel als mogelijk met inachtneming van de strekking van de desbetreffende bepaling.
 4. Marktsite.nl is te allen tijde gerechtigd om de functionaliteiten ten behoeve van het aanbod van Marktsite Verkopers op de Marktsite.nl website niet langer ter beschikking te stellen.


Artikel 10. Toepasselijk recht


 1. Op de Voorwaarden kopen bij Marktsite Verkopers, het (ver)kopen van artikelen door Marktsite Verkopers via de Marktsite.nl website en de Koopovereenkomst tussen de koper en de Marktsite Verkoper is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter.